Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

S.S.S (Sıkça Sorulan Sorular)

Ürün tasarımıniın, ürünün, hizmetin, proses veya fabrikanın incelenmesi ve bunların belirli şartlara veya meslekî değerlendirmelere dayalı, genel kurallara uygunluklarının tayin edilmesi. Asansör muayeneleri zorunlu mudur? Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği; asansörler devreye alındıktan 1 yıl sonra başlamak üzere her yıl en az bir kez muayene edilmelidir.

Akreditasyon, laboratuar, belgelendirme ve muayene kurumlarının uygunluğunun bağımsız bir üçüncü kurum (ülkemizde TÜRKAK) tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir. İhtiyari (isteğe bağlı) bir sistem olan akreditasyon, sadece yüksek risk tasiyan ürün gruplarında zorunludur.

Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti taşıması gereken ürünlerden yüksek riskli olanların, piyasaya arzedilmeden önce konusunda uzman üçüncü bir taraf konumundaki AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk degerlendirmesine tabi tutulmasını şart kosmaktadır. Ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapabilecek şekilde altyapısı yeterli olan kuruluşlar seçilerek AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmak suretiyle “Onaylanmış Kuruluş” statüsü kazanırlar.

CE işareti, malların serbest dolaşımını tam anlamıyla sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı basitleştirmek ve genelleştirmek için 1985 yılında oluşturduğu “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. Uygunluk değerlendirme prosedürlerinin belirlendiği Yeni Yaklaşım direktifleri, bu prosedürlerin aynı şekilde belirlenip belgelendirilmesi ilkesini de getirmiştir. Bu çerçevede standartlara uyumun belli bazı ürünlerde belgelenmesini teminen “CE” isaretlemesi sistemi uygulanmaya başlamıştır. CE işaretleme sistemi AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması anlamına gelmektedir. Üzerinde CE işareti taşıyan bir ürün AB içerisinde serbestçe, hiçbir engelle karşılaşmadan dolaşabilmektedir. Üreticinin garanti beyani olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu şeklinde nitelendirilen CE işareti bir kalite belgesi değildir. CE isareti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almaktadır.

İlgili Dokümanlar:

  • Muayene Başvuru Formu
  • Hizmet Sözleşmesi
  • Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi
  • İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü

İlgili Mevzuat/Standardlar:

  • Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği
  • Kontrol Kriterleri Tebliği (Kontrol Listeleri)
  • Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)
  • Asansör Standardları
HALA YILLIK KONTROLE GEREK OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORSANIZ;